Black~Bullets | Media Archive

 • alt text
  alt text
  Store Robbery | 9/11/2022


  alt text
  RC VIP 9/11/2022

  alt text
  Store Robbery | 10/11/2022

  alt text
  Mall Robbery | 10/11/2022

  alt text
  Store Robbery | 10/11/2022

  alt text
  Gas Station Robbery | 10/11/2022


  alt text

 • alt text

  Activity: AA BR

  Date : 6/11/2022

  Screenshot(s) :

  alt text

  Activity : Casino rob

  Date : 8/11/2022

  Screenshot :

  alt text

  Activity : Mall rob

  Date 11/11/2022

  Screenshot

  alt text

 • alt text
  Event Number: 1158
  Event Type: Kamikaze my shamal
  Prize(s): 1,000,000$
  LWS Helper(s): Matizz
  Winner(s): chaplin
  Screenshots:


  alt text
  Event Number: 1159
  Event Type: NRG-500 Parkour
  Prize(s): 2,000,000$
  LWS Helper(s): Matizz
  Winner(s): MrSolarac
  Screenshots:

 • alt text

  Event Number: 1160
  Event Type: Last Man Standing
  Prize(s): 1,000,000$
  LWS Helper(s): Me
  Winner(s): [AA]Colobria
  Screenshots: https://imgur.com/a/6YNAhvk

  alt text

 • alt text

  Activity : ThC br

  Date : 12/11/2022

  Screenshot(s) :


  alt text

  Activity : SR

  Date : 12/11/2022

  Screenshot(s) :

 • alt text

  Activity : MS13 BR

  Date : 14/11/2022

  Screenshot(s) :

  alt text

  Activity : HR

  Date : 14/11/2022

  Screenshot(s) :


  alt text

  Activity : SR

  Date 14/11/2022

  Screenshot(s) :

 • alt text
  Event Number: 1161
  Event Type: LMS
  Prize(s): 1.000.000$
  LWS Helper(s): Linkan
  Winner(s): Stalin
  Screenshot(s):

 • alt text
  HR 13 / 11 / 2022 :

  alt text

  Outfit BR Assist 14/11/2022 :

  alt text

  AA BR Assist 14/11/2022 :

  alt text

  Store Robbery 15/11/2022


  alt text

  Store Robbery 15/11/2022

  alt text

  Mall Robbery 15/11/2022

  alt text

  Store Robbery 15/11/2022

  alt text

  HR 15/11/2022

 • alt text

  Activity : HR

  Date : 17/11/2022

  Screenshot(s) :

  alt text

  Activity : VIP

  Date : 17/11/2022

  Screenshot(s) :

  alt text

  Activity : HR

  Date : 17/11/2022

  Screenshot(s) :

  alt text

  Activity : SR

  Date : 17/11/2022

  Screenshot(s) :

 • alt text

  Event Number: 1162
  Event Type: Land on the target
  Prize(s): 1,000,000$
  LWS Helper(s): Me
  Winner(s): [CDC]Rikki
  Screenshots: https://imgur.com/a/uxlQHRM

  alt text

 • alt text

  Activity : HR

  Date : 18/11/2022

  Screenshot(s) :

  alt text

  Activity : HR

  Date : 18/11/2022

  Screemshot(s) :

  alt text

  Activity : SR

  Date : 18/11/2022

  Screenshot(s) :

 • alt text
  Activity : HR
  Date : 17/11/2022

  Screenshot(s) :

  alt text
  Activity : HR

  Date : 17/11/2022

  Screenshot(s) :

  alt text

  Activity : SR

  Date : 17/11/2022

  Screenshot(s) :


  alt text
  Activity : SR

  Date : 17/11/2022

  Screenshot(s) :


  alt text
  Activity : SR

  Date : 17/11/2022

  Screenshot(s) :


  alt text

  Activity : SR

  Date : 17/11/2022

  Screenshot(s) :


  alt text
  Activity : VIP

  Date : 17/11/2022

  Screenshot(s) :

 • alt text
  Event Number: 1163
  Event Type: Last man standing.
  Prize(s): 1,000,000$
  LWS Helper(s): MatizZ
  Winner(s): UE|Hammer.
  Screenshots:

 • alt text

  Activity : HR

  Date : 18/11/2022

  Screenshot(s)

  alt text

  Activity : GR

  Date : 18/11/2022

  Screenshot(s) :

  alt text

  Activity : SR

  Date : 18/11/2022

  Screenshot(s) :

 • alt text
  Event Number : 1164
  Event Type : First one to warp
  Prize(s) : 1.000.000
  LWS Helper(s) : Judyes
  Winners(s) : Doom
  Screenshot(s):


  alt text
  Event Number : 1165
  Event Type : Hydra shooter
  Prize(s) : 1.000.000
  LWS Helper(s) : Judyes
  Winners(s) : Daddysett
  Screenshot(s):

  alt text
  Event Number : 1166
  Event Type : Lucky Rhino
  Prize(s) : 1.000.000
  LWS Helper(s) : Judyes
  Winners(s) : Perhaps
  Screenshot(s):

  alt text
  Event Number : 1167
  Event Type : First one to warp
  Prize(s) : 1.000.000
  LWS Helper(s) : Judyes
  Winners(s) : Perhaps
  Screenshot(s):

  alt text
  Event Number : 1168
  Event Type : First one to warp
  Prize(s) : 1.000.000
  LWS Helper(s) : Judyes
  Winners(s) : Colobria
  Screenshot(s):

  alt text
  Event Number : 1169
  Event Type : Face to Face LMS
  Prize(s) : 1.000.000
  LWS Helper(s) : Judyes
  Winners(s) : Orten
  Screenshot(s):

  alt text
  Event Number : 1170
  Event Type : Chicken Shooter
  Prize(s) : 1.000.000
  LWS Helper(s) : Judyes
  Winners(s) : Ankush
  Screenshot(s):

  alt text

 • alt text

  Activity : CDC BR

  Date : 21/11/2022

  Screenshot(s) :

  alt text

  Activity : SR

  Date : 21/11/2022

  Screenshot(s) :

  alt text

  Activity : SR

  Date : 21/11/2022

  Screenshot(s) :

  alt text

  Activity : SR

  Date : 21/11/2022

  Screenshot(s) :

  alt text

 • alt text
  Activity : MR
  Date : 19/11/2022


  alt text
  Activity : SR
  Date : 20/11/2022

  alt text
  Activity : VIP
  Date : 20/11/2022

  alt text
  Activity : HR
  Date : 21/11/2022

  alt text
  Activity : VIP
  Date : 21/11/2022

  alt text
  Activity : SR
  Date : 21/11/2022

  alt text
  Activity : Assisting ThC BR
  Date : 22/11/2022

  alt text
  Activity : VIP
  Date : 22/11/2022

  alt text
  Activity : HR
  Date : 22/11/2022

  alt text
  Activity : HR
  Date : 22/11/2022

  alt text
  Activity : HR
  Date : 22/11/2022

  alt text
  Activity : SR
  Date : 22/11/2022

  alt text
  Activity : GR
  Date : 22/11/2022

  alt text
  Activity : HR
  Date : 22/11/2022

  alt text

 • alt text
  Camels Are Turfing Zones in SF | 18/11/2022


 • alt text
  Event Number : 1171
  Event Type : Kamikaze My Shamal
  Prize(s) : 1.000.000$
  LWS Helper(s) : @MatizZ
  Winners(s) : @Dinaz


  alt text
  Event Number : 1172
  Event Type : Lucky Nade
  Prize(s) : 1.000.000$
  LWS Helper(s) : @MatizZ
  Winners(s) : @Eross

  alt text
  Event Number : 1173
  Event Type : Kamikaze Cookie's Plane
  Prize(s) : 2.000.000$
  LWS Helper(s) : @MatizZ
  Winners(s) : @Orten1

 • alt text

  Activity : VIP SF

  Date : 23/11/2022

  Screenshot(s) :

  alt text
  Activity : VIP BC

  Date : 23/11/2022

  Screenshot(s) :

  alt text

  Activity : HR

  Date : 23/11/2022

  Screenshot(s) :

  alt text

  Activity : HR

  Date : 23/11/2022

  Screenshot(s) :

  alt text

  Activity : HR

  Date : 23/11/2022

  Screenshot(s) :

  alt text

  alt text